Klientu apkalpošanas speciālists (KSV)

Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus. Klientu apkalpošanas speciālists strādā pie komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos.

Izglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija Klientu apkalpošanas speciālists
Programma akreditēta Līdz 2021. gada 1.decembrim
Uzņemšana 2018./2019.m.g. Notiek no 11.06.2018. līdz 30.08.2018. Strādnieku iela 16, Daugavpilī
Iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 1,5 gadi
Projekta mērķa grupas uzņemšanas nosacījumi

projektā var pieteikties jaunieši no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);

reflektants nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;

reflektants vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei, vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās;

reflektants nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;

reflektantam nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;

vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas reflektants nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību programmas saturs

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • grāmatvedība,
 • LR normatīvo tiesību aktu pamati,
 • datormācības,
 • profesionālā saskarsme un ētika,
 • loģistika,
 • personāllietvedība,
 • dokumentu pārvaldība,
 • biroja darba organizācija,
 • ekonomika,
 • mārketings un biznesa pamati,
 • lietišķa angļu valoda,
 • vācu valoda.

Kvalifikācijas prakse 560 st. apmērā notiek uzņēmumos.

Apgūstamās profesionālās prasmes
 • Palīdzēt klientiem izvēlēties piemērotākos pakalpojuma veidus un produktus;
 • Sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām;
 • Organizēt sapulču un konferenču dokumentēšanu;
 • Nodrošināt dokumentu apriti klientu apkalpošanas procesā;
 • Strādāt ar specializētajām grāmatvedības datorprogrammām;
 • Runāt un izstrādāt dokumentus lietišķajās svešvalodās (angļu un krievu);
 • Strādāt ar kases aparātu/sistēmu;
 • Izstrādāt un kontrolēt preču piegādes grafikus;
 • Veikt darbu patstāvīgi un komandā u.c.
Tālākās iespējas
 • Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstskolās;
 • Strādāt profesijā.
 • Apvienot darbu ar mācībām augstskolā.