Automehāniķis (AMV)

Automehāniķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos.

Automehāniķis spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Spēj novērst automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainīt agregātus, mezglus un detaļas, veikt demontāžas un montāžas darbus, atjaunot detaļas vai to salāgojumus, veikt atslēdzniecības darbus. Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar auto apkalpi un autoremontu, var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību, kā arī spēj komunicēties ar klientiem un vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.

Izglītības programma Autotransports
Iegūstamā kvalifikācija Automehāniķis
Programma akreditēta Līdz 2021. gada 1. decembrim
Uzņemšana 2019./2020.m.g. Notiek no 10.06.2019. līdz 30.08.2019. Strādnieku iela 16, Daugavpilī
Iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 1,5 gadi
Projekta mērķa grupas uzņemšanas nosacījumi
 • projektā var pieteikties jaunieši no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • reflektants nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros;
 • reflektants nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;
 • reflektants vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
 • reflektants nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
 • reflektantam nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
 • vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas reflektants nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo izglītību
Mācību programmas saturs
 • Profesionālie mācību priekšmeti: 

tehniskā grafika, tehniska mehānika, materiālmācība, pielaides un sēžas, elektrotehnika ar elektronikas pamatiem, automobiļu uzbūve, automobiļu tehniskā apkope, automobiļu remonts, satiksmes drošība, automobiļu diagnostika, darba aizsardzība, automobiļu elektroiekārtas un datorprogrammas automehāniķiem.

 • Praktiskās mācības:

mācību prakses notiek tehnikumā. Kvalifikācijas prakse – jebkurā uzņēmumā, kura darbība saistīta ar auto apkalpi un autoremontu.

Apgūstamās profesionālās prasmes
 • Spēj ievērot darba drošības un aizsardzības noteikumus;
 • Spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi;
 • Spēj diagnosticēt automašīnas defektus;
 • Spēj novērst automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus;
 • Spēj izmantot dažādus darbgaldus un iekārtas;
 • Spēj komunicēties ar klientu;
 • Spēj vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.
Tālākās iespējas
 • Turpināt mācības augstākajās mācību iestādēs;
 • Strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar auto apkalpi un autoremontu.