uznemsana2

1. Reģistrējies šeit:  https://forms.gle/PQDkpdV2KfAqgew37

2. Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

2.1. Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta), sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu

       sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

2.2. Pamatizglītību apliecinoša dokumenta (apliecības), sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu

       sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

2.3. Medicīniskās izziņas oriģinālu  (izraksts no medicīniskās kartes veidlapa Nr.027/u);

2.4. Četras fotogrāfijas (izmērs 3x4 cm);

2.5. Iesniegums (tehnikuma veidlapa);

2.6. Pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība;

2.7. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā

       apliecina šo statusu;

2.8. Personas, kuras ir ar speciālām vajadzībām, dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;

2.9. Papildus var iesniegt raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus.

Dokumentu pieņemšana ir bez maksas.

 

3. Izglītības programmas:  spiediet šeit...