Transporta pārvadājumu komercdarbinieks (TT)

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks strādā dažādu transporta pārvadājumu veidu uzņēmumos, noliktavās, kravu un pasažieru terminālos, kravu sadales centros vai kā individuāls komersants. Nodrošina kravu, konteineru un pasažieru pārvadājumu plānošanu, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem noteikumiem un konvencijām. Pamatojoties uz transporta uzdevumu – līgumu, organizē kravu un pasažieru pārvadāšanas un ekspedīcijas procesu vietējos, starptautiskajos un tranzīta pārvadājumos. Konsultē klientu par kravu pārvadāšanas iespējām, veidiem un izmaksām. Kārto preču transportēšanas pavaddokumentāciju valsts valodā un svešvalodās. Veic klienta pasūtīto kravu komplektēšanu, apstrādi, sadali, konsolidāciju un citas loģistikas darbības.

Izglītības programma Komerczinības
Iegūstamā kvalifikācija Transporta pārvadājumu komercdarbinieks
Programma akreditēta Līdz 2021. gada 1. decembrim
Uzņemšana 2019./2020.m.g. Nenotiek
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību programmas saturs
 • Profesionālie mācību priekšmeti:

Vispārējā tautsaimniecība, transporta uzņēmumu mārketings, komercdarbības pamati, nodokļu aprēķinu pamati, transporta pārvadājumu ekonomiskā un tehnoloģiskā organizācija, muitas darbība, transporta pārvadājumu kooperācija, grāmatvedības pamati, peļņas un zaudējumu analīze, darba tiesiskās attiecības, loģistika, ekonomiskā ģeogrāfija, darījumu matemātika, uzņēmumu statistikas pamati, sabiedrības un cilvēka drošība, pirmā lietišķa svešvaloda, otrā lietišķa svešvaloda, datorprogrammas komercdarbībā.

 • Praktiskās mācības:

kvalifikācijas prakse 960 st. apmērā notiek uzņēmumos.

Apgūstamās profesionālās prasmes
 • Prot organizēt transporta uzņēmuma darbu;
 • Plānot pārvadājumus saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un noteikumiem (INCOTERM 2000, TIR, CMR, RID, ADR, ATP, IATA, AETR utt.), ievērot nacionālo un starptautisko transporta pārvadājumu reglamentējošo likumdošanu;
 • Koordinēt sadarbību starp nosūtītāju un saņēmēju;
 • Izvēlēties un ieteikt piemērotāko transporta veidu;
 • Izstrādāt un aprēķināt transportēšanas maršrutu;
 • Sastādīt transporta pārvadājumu izdevumu tāmi;
 • Veikt dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, sistematizāciju, reģistrāciju, sadali, nosūtīšanu, izsniegšanu, uzskaiti;
 • Marķēt un lasīt marķējumus uz kravām un kravu vienībām;
 • Apstrādāt kravas;
 • Kalkulēt tarifus;
 • Sagatavot pārvadājumu līgumus;
 • Noformēt kravu pavaddokumentus u.c.
Tālākās iespējas
 • Turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs, izmantojot specialitāti kā bāzi studijām juridiskajā, ekonomiskajā un humanitārajā fakultātē;
 • Strādāt Latvijas dzelzceļa un autotransporta uzņēmumos, kā arī citos transporta privātuzņēmumos.