Sliežu ceļu saimniecības tehniķis (SC)

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis strādā VAS "Latvijas dzelzceļš" uzņēmumos. Darbība saistīta ar tehniskiem darbiem, mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu, izmēģinājuma paraugu pētīšanu, izgatavo ierīces un mehāniskās iekārtas, aparātu un to mezglu maketus atbilstoši spēkā esošajām instrukcijām, veic materiālu un darba patēriņa aprēķinus, īsteno tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu, aparatūras un to mezglu ražošanu, pielietošanu, uzraudzību un remontu, risina darba procesā radušās problēmas, ievēro drošības prasības darbu uzraudzībā.

Izglītības programma Dzelzceļa transports
Iegūstamā kvalifikācija Sliežu ceļu saimniecības tehniķis
Programma akreditēta Līdz 2021. gada 1. decembrim
Uzņemšana 2018./2019.m.g. Nenotiek
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību programmas saturs
  • Profesionālie mācību priekšmeti:

tehniskā grafika, dzelzceļa vispārīgais kurss, ģeodēzija, inženiertehniskās būves, sliežu ceļu tehniskā apkope un remonts, dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi, izmeklēšanas pamati sliežu ceļu projektēšana un uzbūve, darba aizsardzība, sliežu nesaārdāma kontrole, sliežu darbu mehanizācija un automatizācija, tehniskās mehānikas pamati, elektrotehnika un elektronikas pamati, sliežu ceļš, sliežu ceļu mašīnu konstrukcija, datortehnika ekspluatācijas darbā, celtniecības un konstrukcijas materiāli un sliežu ceļu un mehānismu pievada pamati.

  • Praktiskās mācības:

mācību prakses notiek tehnikumā. Kvalifikācijas prakse – jebkuros VAS "Latvijas dzelzceļš" uzņēmumos.

Apgūstamās profesionālās prasmes
  • Ievēro darba drošības un aizsardzības noteikumus;
  • Spēj izmantot dažādus iekārtas un instrumentu;
  • Spēj veikt darbus saistītos ar sliežu ceļu apkopi un remontu;
  • Spēj veikt jaunu sliežu ceļu būvēšanu saskaņā ar projektu;
  • Spēj vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.
Tālākās iespējas
  • Turpināt mācības augstākajās mācību iestādēs;
  • Strādāt patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem VAS "Latvijas dzelzceļš" uzņēmumos.