Lokomotīvju saimniecības tehniķis (L-E)

LV ID_EU_logo_ESF

Piedāvājam apgūt profesiju par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem profesionālo izglītību projektā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

Lokomotīvju saimniecības tehniķa darbība saistīta ar atslēdznieka un remonta darbiem. Tehniķis nosaka lokomotīves agregātu darbības bojājumus un novērš tos vilciena braukšanas laikā, aprēķina tehnoloģisko materiālu un darba laika patēriņu, organizē darbu un pakļautā personāla darba uzskaiti. Lokomotīvju saimniecības tehniķim ir iespēja strādāt ”Latvijas dzelzceļš” uzņēmumos, ekspluatācijas iecirkņu stacijās, darbība saistīta ar lokomotīvju apkalpi un remontu.

Izglītības programma Dzelzceļa transports
Iegūstamā kvalifikācija Lokomotīvju saimniecības tehniķis
Programma akreditēta Līdz 2021. gada 1. decembrim
Iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 1,5 gadi
Projekta mērķa grupas uzņemšanas nosacījumi
 • projektā var pieteikties jaunieši no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • reflektants nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros;
 • reflektants nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;
 • reflektants vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
 • reflektants nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
 • reflektantam nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
 • vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas reflektants nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību programmas saturs
 • Profesionālie mācību priekšmeti:

tehniskā grafika, tehniskā mehānika, materiālmācība, elektrotehnika, elektronika, dzelzceļi vispārīgais kurss, vilces ritekļu konstrukcija, elektriskās mašīnas, vilces ritekļu remonts, automātiskās bremzes, vilcienu vilces pamati, dzelzceļa tehniskas ekspluatācijas noteikumi, vilces ritekļu ekipēšana, darba aizsardzība, ražošanas procesu mehanizācija un automatizācija, motorvagonu sastāvs, datortehnikas ekspluatācijas darbā.

 • Praktiskās mācības:

mācību prakses notiek tehnikumā. Kvalifikācijas prakse – Latvijas Delzceļa uzņēmumos, darbība saistīta ar lokomotīvju ekspluatāciju un lokomotīvju remontu.

Apgūstamās profesionālās prasmes
 • Izpildīt atslēdznieka pamatdarbus;
 • Izmantot pielaižu un sēžu tabulas, izziņas materiālus;
 • Taisnot un liekt detaļas;
 • Veikt ierīču detaļu smalko piestrādi;
 • Apstrādāt detaļas, ievērojot izmēru precizitāti IT10-IT14,virsmas raupjumu līdz Ra6.3;
 • Uzasināt instrumentus;
 • Pielietot, iestatīt, regulēt kontroles un mērinstrumentus;
 • Pielietot, iestatīt un ieregulēt elektriskos mērinstrumentus;
 • Remontēt vidēji sarežģītas ierīces un agregātus;
 • Veikt nepieciešamo ierīču, instrumentu uzstādīšanu, iestatīšanu pārbaudi, regulēšanu un apkopi;
 • Pielietot vienkāršus kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismus un citas ierīces;
 • Veikt dažādu agregātu revīziju un detaļu defektoskopiju.
Tālākās iespējas
 • Turpināt mācības augstākajās mācību iestādēs;
 • Strādāt Latvijas dzelzceļa uzņēmumos un ekspluatācijas iecirkņu stacijās.