PIKC DT 2022/23 “Telpas (autodarbnīcas), aprīkojuma un palīglīdzekļu izmantošana (noma) profesionālās kvalifikācijas “Automehāniķis” centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisei”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

31.05.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/23 “Telpas (autodarbnīcas), aprīkojuma un palīglīdzekļu izmantošana (noma) profesionālās kvalifikācijas “Automehāniķis” centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisei”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.06.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Telpas (autodarbnīcas), aprīkojuma un palīglīdzekļu izmantošana (noma) profesionālās kvalifikācijas “Automehāniķis” centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisei”, neatvērt līdz 2022.gada 7.jūnijam, plkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

13.06.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „BGBau”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 95,00 EUR (neieskaitot PVN)