PIKC DT 2022/21 “Zibatmiņu iegāde ERASMUS+ projekta ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

17.05.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/21 “Zibatmiņu iegāde ERASMUS+ projekta ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 24.05.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Zibatmiņu iegāde ERASMUS+ projekta ietvaros”, neatvērt līdz 2022.gada 24.maijam, plkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

27.05.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.05.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „Zebra Printshop”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 456,00 EUR (neieskaitot PVN)