PIKC DT 2022/18 „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

26.03.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/18 „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.05.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”, neatvērt līdz 2022.gada 3.maijam, plkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa

Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa