PIKC DT 2022/17 „PIKC “Daugavpils tehnikums” videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

26.03.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/17 „PIKC “Daugavpils tehnikums” videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.05.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „PIKC “Daugavpils tehnikums” videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”, neatvērt līdz 2022.gada 3.maijam, plkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa

Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

13.05.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 03.05.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „ALFA DROŠĪBA GROUPS”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)