PIKC DT 2022/13 “Datortehnikas, drukas iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

29.03.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/13 “Datortehnikas, drukas iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.04.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Datortehnikas, drukas iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts”, neatvērt līdz 2022.gada 5.aprīlim, plkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

22.04.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.04.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA  “PRINT & SERVISS”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)