PIKC DT 2022/07 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi ERASMUS+ projektu ietvaros”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

08.03.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/07 “Neregulāri pasažieru pārvadājumi ERASMUS+ projektu ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.03.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Neregulāri pasažieru pārvadājumi ERASMUS+ projektu ietvaros”, neatvērt līdz 2022.gada 15.martam, plkst. 12:00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

21.03.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.03.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA  “VIKINGI”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 2020,00 EUR (neieskaitot PVN)