PIKC DT 2022/04 “Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils tehnikums” vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

22.02.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/04 “Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils tehnikums” vajadzībām”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.03.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils tehnikums” vajadzībām”, neatvērt līdz 2022.gada 1.martam, plkst. 12:00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

14.03.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 01.03.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA  “GREEN LINE SERVICES”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 6335,50 EUR (neieskaitot PVN)