PIKC DT 2022/03 “Autotransporta tehniskā apkope un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

15.02.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/03 “Autotransporta tehniskā apkope un remonts”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.02.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Autotransporta tehniskā apkope un remonts”, neatvērt līdz 2022. gada 22.februārim, plkst. 12:00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma (tirgus izpētes) kārtība

Pretendenta pieteikums (veidlapa)

Pretendenta finanšu un tehniskais piedāvājums (veidlapa)

Pretendenta pieredzes saraksts (veidlapa)

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

01.03.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.02.2022.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA  “AUTOSTILS D”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)