PIKC DT 2022/01 “Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils tehnikums” vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

08.02.2022.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2022/01 “Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils tehnikums” vajadzībām”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.02.2022. līdz plkst. 12:00.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils tehnikums” vajadzībām”, neatvērt līdz 2022. gada 15.februārim, plkst. 12:00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai  elektroniski uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Tehniskā specifikācija

Pretendenta pieteikums

Pretendenta finanšu un tehniskais piedāvājums

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

16.02.2022.

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.02.2022.

Lēmums:  Atstāt iepirkumu PIKC DT 2022/01 “Veļas mazgāšanas un gludināšanas veikšana PIKC „Daugavpils tehnikums” vajadzībām” bez rezultātiem, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācija