PIKC DT 2021/22 “Gaismekļu nomaiņa”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

01.11.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/22 “Gaismekļu nomaiņa”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.11.2021. līdz plkst. 13:00.
Plānota līguma cena: līdz EUR5000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, PIKC „Daugavpils tehnikums”. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Pretendenta pieteikums
Pretendenta finanšu un tehniskais piedāvājums