PIKC DT 2021/18 “Mācību līdzekļu iegāde frizieriem”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

26.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/18 “Mācību līdzekļu iegāde frizieriem”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.11.2021. līdz plkst. 10:00.
Plānota līguma cena: līdz EUR9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi)
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, PIKC „Daugavpils tehnikums”.. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Pretendenta pieteikums
Pretendenta finanšu un tehniskais piedāvājums