PIKC DT 2021/16 “Darba apģērbu un apavu iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

11.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/16 “Darba 
apģērbu un apavu iegāde”
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.10.2021. līdz plkst. 9:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Tehniskā specifikācija – spiediet šeit… 
Pretendenta pieteikums – spiediet šeit… 
Tehniskais un finanšu piedāvājums – spiediet šeit…