PIKC DT 2021/15 “Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

06.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: PIKC DT 2021/15 “Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām”.
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 99 centi) bez PVN.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.10.2021. līdz plkst. 9:00.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam.
Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Pretendenta pieteikums
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums