PIKC DT 2021/14 “Tualetes higiēnas piederumu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 

06.10.2021.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums:. PIKC DT 2021/14 “Tualetes higiēnas piederumu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana”
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.10.2021. līdz plkst. 9:00.
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 9999,99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) bez PVN.
Piedāvājums jāiesniedz parakstīts, līdz noteiktajam termiņam. Elektroniski iesniegtiem piedāvājumiem uz e-pasta adresi: dvt@daugvt.lv, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Pretendenta pieteikums – spiediet šeit… 
Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums – spiediet šeit…
Finanšu piedāvājums – spiediet šeit…
Pretendenta pieredzes apraksts – spiediet šeit…